Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Investicije»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Gospodarska in izobraževalna infrastruktura«


VSEBINA INFORMACIJE O INVESTICIJI V MIC:

·          INVESTICIJA V MIC  ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV

·          Investicija obsega gradnjo novega objekta z mlekarsko in sadjarsko delavnico ter nakup nove tehnološke opreme in pripomočkov v obstoječi pekarski in slaščičarski delavnici. Omogočila bo kvalitetno izvajanje izobraževanj, usposabljanj in raziskovalnega dela.

·         Naziv upravičenca: BC Naklo – Medpodjetniški izobraževalni center

·         Višina skupnih stroškov operacije: 2.489.451,72 eur,  višina javnih virov financiranja:  1.869.154,73 eur.

·          Datum začetka operacije: 1.1.2007, operacija je bila zaključena konec leta 2014

·         Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Irena Gril, univ.dipl. inž. živ.teh.

Vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra, tel : 04 277 21 03, GSM 051 411 046

e- mail: irena.grilping@guest.arnespong.si

POVEZAVA DO SPLETNIH STRANI EU SKLADOV: www.eu-skladi.si


ZAKLJUČEK INVESTICIJE V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV


Nova mlekarska in sadjarska delavnica


GRADNJA MAJ 2014


GRADNJA MLEKARSKE IN SADJARSKE DELAVNICE - SEPTEMBER 2013


SLAŠČIČARSKA IN PEKARSKA OPREMA ŽE SLUŽITA SVOJEMU NAMENU

Na BC Naklo smo v letu 2012 na področju živilstva,  poleg  rednih izobraževanj izvedli še 36 tečajev s skupaj 404 udeleženci.


GRADNJA MLEKARSKE IN SADJARSKE DELAVNICE

Po uspešno izvedbi javnega naročila smo konec leta 2012 začeli s prvimi gradbenimi deli.