Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Družini prijazno podjetje


Certifikat ISO 9001 | Družini prijazno podjetjeDružbena odgovornost | Družbeno odgovorno podjetje | Navodila za ločeno zbiranje odpadkov | Oddaja mnenj, pohval in pritožb v zvezi s poslovanjem podjetja na področju družbene odgovornosti 
V Biotehniškemu centru Naklo smo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje začrtali 15 ukrepov, ki jih od pridobitve osnovnega certifikata letno implementiramo v naš sistem delovanja. V oktobru 2014 smo namreč pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in v letu 2018 polni certifikat.

Certifikat družini prijazno podjetje (DPP) je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Pridobitev certifikata je svetovalno revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za bolšje upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Certifikat zagotavlja pozitivne kratkoročne in dolgoročne učinke, ki se kažejo v povečanju motivacije zaposlenih, večji pripadnosti podjetju in storilnosti, večjem zadovoljstvu in ublažitvi stresa, zmanjšanju fluktuacije, bolniških odsotnosti, števila nezgod in ipd. V postopku smo določili in uresničili izbrane ukrepe in cilje. Po pozitivni oceni načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta smo pridobili osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Po triletnem obdobju in oddaji končnega poročila je bila pozitivna ocena revizijskega sveta in pridobitev polnega certifikata.

Razlog za vključitev v projekt DPP je bil v tem, da smo nekatere ukrepe že izvajali in so bili za nas samoumevni, niso pa bili nikjer pisno opredeljeni. V projektu DPP se nam je pokazala možnost sistemskega pristopa v skrbi za zaposlene, doseženo raven pa je možno kasneje in po potrebi nadgraditi. S skupnimi prizadevanji implementiramo ukrepe, ki bodo utrdili in izboljšali organizacijo centra.

Predstavitev ukrepov in aktivnosti

Biotehniški Center Naklo je v obdobju oktober 2014 – okt. 2017 implementiral naslednje ukrepe:

Št. Ukrepa

Ime ukrepa

Področje aktivnosti

Ukrep 1

Organizacija dežurstva (1.05)

DELOVNI ČAS (1)

Ukrep 2

Časovni konto (1.07)

DELOVNI ČAS (1)

Ukrep 3

Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (2.01)

ORGANIZACIJA DELA (2)

Ukrep 4

Izboljševanje/Inovacije v delovnih procesih (2.02)

ORGANIZACIJA DELA (2)

Ukrep 5

Ukrepi za varovanje zdravja (2.06)

ORGANIZACIJA DELA (2)

Ukrep 6

Možnost izrednega dela od doma (3.03)

 

DELOVNO MESTO (3)

Ukrep 7

Komuniciranje z zaposlenimi (4.01)

 

POLITIKA INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA (4)

Ukrep 8

Komuniciranje z zunanjimi javnostmi (4.02)

POLITIKA INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA (4)

Ukrep 9

Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine (4.03)

POLITIKA INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA (4)

Ukrep 10

Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine (5.03)

VEŠČINE VODSTVA (5)

Ukrep 11

Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji (6.10)

RAZVOJ KADROV (6)

Izbrani DPP ukrepi za uvedbo v prakso (Družini prijazno podjetje) – obdobje 2018 – 2021

Biotehniški Center Naklo bo v obdobju maj 2018 – maj 2021 uvedel naslednje nove DPP ukrepe:

Št. Ukrepa

Ime ukrepa

Področje aktivnosti

Ukrep 1

Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti

DELOVNI ČAS

Ukrep 2

Zamenjava ur v primeru nujnih obveznosti za pedagoške delavce

ORGANIZACIJA DELA

Ukrep 3

Druženje med zaposlenimi

POLITIKA INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA

Ukrep 4

Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke zaposlenih

STORITVE ZA DRUŽINO

Ukrepi se bodo implementirali v obsegu, na način in po dinamiki, kot bo zapisno v Akcijskem planu - projektnem planu implementacije ukrepov.

V Biotehniškemu centru Naklo  smo s pridobitvijo osnovnega certifikata pridobili potrditev, da imamo pozitivni odnos do potreb zaposlenih, ki izhajajo iz družinskega okolja

Naš cilj je  še bolj prisluhniti zaposlenim, saj se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni zagotovo bolj motivirani in ne nazadnje tudi učinkovitejši pri svojem delu. S pridobitvijo certifikata bomo pripomogli k boljši delovni klimi in prijaznejšemu delovnemu okolju.

 

Zastopnik za DPP: Tatjana Geč