Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Organizacija


ORGANIZIRANOST CENTRA

Biotehniški center Naklo je ustanovila vlada Republike Slovenije s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Biotehniški center Naklo", št. 01403-35/2007/6 z dnem 19.6.2007 ter s Sklepom o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški center Naklo št. 01403-79/2010/4 z dnem 27.7.2010.

Biotehniški center Naklo je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 10015500.

Zavod opravlja javno službo na področju:

- srednješolskega poklicnega izobraževanja,
- srednješolskega splošnega izobraževanja,
- višješolskega izobraževanja,
- dejavnosti knjižnic.

Poleg javne službe lahko opravlja zavod tudi druge dejavnosti, ki so povezane z izobraževanjem. Podrobno so dejavnosti opredeljene v prilogi akta o ustanovitvi.
Organizacijske enote centra

 Srednja šola SŠ [spletna stran SŠ]
 Višja strokovna šola VSŠ [spletna stran VSŠ]
 Medpodjetniški izobraževalni center MIC [spletna stran MIC]

Opravljanje nalog za enote izvajajo skupne službe.