Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Praktično izobraževanje


Praktično izobraževanje - priložnost za povezovanje s poslovnim in lokalnim okoljem

Praktično izobraževanje, ki ga izvaja študentka ali študent v času višješolskega študija pri delodajalcu, je del študijskega procesa. Predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v realnih delovnih razmerah. V tem procesu aktivno sodelujejo vsi partnerji: študentke in študenti, organizacija, ki izvaja praktično izobraževanje ter Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo.

S praktičnim izobraževanjem študentke in študenti pridobivajo znanja, veščine in izkušnje, ki jim bodo v njihovih bodočih poklicih omogočili kakovostno in učinkovito delo.

Praktično izobraževanje lahko poteka tudi na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo v obliki timskega in samostojnega raziskovalnega ali podjetniško naravnanega projektnega dela v podjetniškem inkubatorju Green lab.

Pri praktičnem izobraževanju ali usposabljanju v organizaciji sodelujejo študenti, mentorji, ki skrbijo za povezavo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja v organizaciji, ter predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja na višji strokovni šoli.

Organizatorji  praktičnega izobraževanja

Študentke in študenti lahko izvajajo praktično izobraževanje tudi v tujini (ERASMUS+ PRAKSA)


Delodajalca predlaga študentka/študent ali pa ga ta poišče s pomočjo organizatorja praktičnega izobraževanja.

 


Izkušnje študentov

Priprava čebeljih družin na zimsko obdobje in oskrba spomladi

Seznanite se s pripravo čebeljih družin na Gorenjskem, kot so opravila po zadnjem točenju medu, ureditev po zadnjih paši, zdravljenje čebeljih družin, zimsko krmljenje in pregled družin, jesensko-zimsko zatiranje varoje z oksalno kislino, delo čebelarja v zimskem času in spomladanska opravila pri čebelah.

Ocena biotske raznovrstnosti v poskusnem sadovnjaku 

Projektno delo poteka v sadovnjaku Brdo pri Lukovici. Seznanite se s koristnimi organizmi na območju sadovnjakov, opisi plenilcev (predatorjev), opisi škodljivih snovi v sadovnjaku, predstavljeni so ukrepi za vzdrževanje naravnega ravnovesja (integrirano varstvo, mehanski in biotski ukrepi, oskrba nasada  ipd.) in ocena biotske raznovrstnosti v sadovnjaku.

Hoteli - zatočišča in domovanja za koristne organizme na domačem vrtu

Predstavljeno je projektno delo skupin študentov, ki so na domačih vrtovih postavile »hotele za koristne organizacije« in spremljale njihovo naseljenost. Izveste o gojenju z uporabo koristnih organizmov, poteku gradnje hotela za koristne organizacije, njihovih poselitvah in rastlinah, ki jih zasebno uporablja organizacija.

Ohranitev avtohtone narave

Študenti so raziskali razširjenost nekaterih invazivnih tujerodnih rastlin: kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), žlezova nedotika (Impatiens glandulifera) in japonski dresnik (Fallopia japonica). V celotnem vodotoku reke Kokre je bil naveden seznam omenjenih rastlin, ki so bile predstavljene, ter tudi načini odstranjevanja le-teh.