Praktično izobraževanje


Praktično izobraževanje v luči povezovanja s poslovnim okoljem

Praktično izobraževanje, ki ga opravlja študent v času višješolskega študija pri delodajalcu, je del študijskega procesa.  Predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. V tem procesu aktivno partnersko sodelujejo študent, organizacija, kjer se praktično izobraževanje izvaja in višja šola. S praktičnim izobraževanjem študent pridobi znanja, veščine in izkušnje, ki mu bodo v njegovem bodočem poklicnem delu omogočale kakovostnejše in učinkovitejše delo. Praktično izobraževanje v BC Naklo poteka tudi v obliki  timskega in samostojnega raziskovalnega ali podjetniško naravnanega projektnega dela. 

Pri praktičnem izobraževanju, oziroma usposabljanju v organizacijah, sodelujejo mentorji, ki skrbijo za povezavo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja v organizaciji ter predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja na višji šoli

Organizator praktičnega izobraževanja

Študenti lahko opravljajo praktično izobraževanje tudi v tujini (ERASMUS+ PRAKSA)


Delovišča predlagajo študenti sami ali pa jih določijo skupaj  z mentorjem oziroma predavateljem praktičnega izobraževanja

 


Izkušnje  študentov

Priprava čebeljih družin na zimsko obdobje in oskrba spomladi.

V seminarski nalogi za praktično izobraževanje lahko izveste o pripravi čebeljih družin na Gorenjskem kot so opravila po zadnjem točenju medu, ureditev po zadnji paši, zdravljenje čebeljih družin, zimsko krmljenje in pregled družin, jesensko-zimsko zatiranje varoje z oksalno kislino, delo čebelarja v zimskem času in spomladanska opravila pri čebelah.

POROČILO 

Ocena biotske raznovrstnosti v poskusnem sadovnjaku 

Projektno delo je potekalo v sadovnjaku Brdo pri Lukovici. V poročilu lahko preberete o sadovnjaku, na voljo vam je spisek koristnih organizmov na območju sadovnjaka, opisi plenilcev (predatorjev), opis škodljivcev v sadovnjaku, predstavljeni so ukrepi za vzdrževanje naravnega ravnovesja v sadovnjaku (integrirano varstvo, mehanski in biotični ukrepi, oskrba tal v nasadu …),  ogledate si lahko slike gnezdilnic in se seznanite z oceno biotske raznovrstnosti v sadovnjaku.

POROČILO PROJEKTA

Hoteli – zatočišča in domovanja za koristne organizme na domačem vrtu

Predstavljeno je projektno delo skupine študentk, ki so na domačih vrtovih postavile »hotele za koristne organizme« in spremljale njihovo naseljenost. V poročilu lahko preberete o gojenju in uporabi koristnih organizmov, o poteku gradnje hotela za koristne organizme in njegovi poselitvi, o rastlinah, ki privabljajo koristne organizme ...

POROČILO PROJEKTA

Ohranitev avtohtone narave

Študenti so raziskali razširjenost nekaterih invazivnih tujerodnih rastlin : kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), žlezova nedotika (Impatiens glandulifera) in japonski dresnik (Fallopia japonica). Ob celotnem vodotoku reke Kokre je potekal popis omenjenih rastlin, prestavljeni pa so tudi načini odstranjevanje le-teh.