Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

MUNERA3 - brezplačni študij


Tudi izredni študiij je lahko brezplačen. Študenti lahko koristijo ugodnosti projekta MUNERA3.


Izvajamo projekt MUNERA3

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Spletna stran projakte Munera3: https://www.munera3.si

 


Vabilo v brezplačen izredni študij v okviru projekta MUNERA 3 za študijsko leto 2021/22

Spoštovani,

Biotehniški center Naklo sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2021/22 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila več kandidatov

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Biotehniškega centra Naklo, Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2021/22 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10356).
 

Kdo se lahko vključi v program?
Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje.
Pred vključitvijo v projekt mora kandidat predložiti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključeni mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni. 
 

Obveznosti vključenih v projekt 
Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. 
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa. 
 

Merila za vključitev v projekt
Študijska komisija šole je za študijsko leto 2021/22 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

V študijskem letu 2021/22 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt
Rok za prijavo v projekt je 29. 10. 2021. Vloga obsega prijavo oz. namero za vpis ter zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe). Prijave pošljite na elektronski naslov referat.visjaping@bc-naklopong.si.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 1. 11. 2021. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z ravnateljem po dogovoru. 

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov referat.visjaping@bc-naklopong.si oziroma pokličete na tel. št. 04 277 21 45 in 070 485 353.
Predstavitev projekta Munera 3 na konferenci Vivus 2018

Munera 3 kot podpora zaposlenim za razvoj kompetenc v sodobni družbi - konferenca Vivus 2018