Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti


Sistem spremljave in zagotavljanja kakovosti višje šole

Sistem vodenja kakovosti je skladen z zakonom o višješolskem izobraževanju in merili. Za to delo je ustanovljena Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.  Komisija ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije, načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini, spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov, na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter pripravlja poročila o evalvaciji.

15. 2. 2018 je šolo obiskala skupina strokovnjakov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Skupina strokovnjakov si je ogledala šolo in se pogovarjala z deležniki šole: z naključnimi udeleženci izobraževanja, z vodstvom, podpornimi službami, knjižničarji, s službo za informatiko, kadrovsko službo, računovodstvom, s predavatelji, inštruktorji, študenti, diplomanti, delodajalci, s člani vseh organov višje šole, organizatorji prakse ter mentorji pri praktičnem izobraževanju in podala pozitivno mnenje.


Samoevalvacijska poročila


Certifikati kakovosti Biotehniškega centra Naklo