Kakovost


Šola ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti je skladen z zakonom in merili. Šola ima certifikat kakovosti po standardih: ISO 9001:2008; 13. 3. 2012 smo dobili priznanje Kakovost v vzgojno izobraževalnih zavodih (QVIZ 2012, na spletni strani šole: www.bc-naklo.si), ki ga podeljuje Planet GTV oz. revija Poslovna asistenca vzgojno-izobraževalnim zavodom z družbeno odgovorno vizijo.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti s predstavniki predavateljev in študentov ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije, načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini, spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov, na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.

Pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti v šolstvu uporabljamo metodo samoevalvacije, kjer so vključeni vsi udeleženci v izobraževalnem procesu, torej dijaki, študentje, učitelji, predavatelji, laboranti, vodstvo, delodajalci in socialni parterji. Samoevalvacija poteka na osnovi »PDCA« kroga, ki vključuje opredelitev ciljen skozi skrbno načrtovane aktivnosti, izdelavo načrta samoevalvacije, ocenjevanje oziroma. vrednotenje in analizo rezultatov ter oblikovanje ukrepov za izboljšanje.

Svet nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji redni seji dne 13. 6. 2013 v postopku zunanje evalvacije po uradni dolžnost sprejel mnenje, da Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo dosega z zakonom predpisane standarde, določene z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (št. 0141-6/2012/14). Mnenje je v priponki spodaj.