Kakovost


Šola ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti je skladen z zakonom in merili. Šola ima od leta 2012certifikat kakovosti po standardih: ISO 9001:2008 oz. sedaj ISO 9001:2015. Poleg tega ima BC Naklo od decembra 2014 certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskim socialnim skladom. S tem se je Biotehniški center Naklo pridružil številnim podjetjem, ki se zavedajo pomena skrbnega ravnanja z zaposlenimi. S pridobitvijo certifikata bo svojo družbeno odgovornost kot strateško vrednoto prenesel med zaposlene, hkrati pa predstavlja ta dokument zavezo, da si bo institucija še naprej prizadevala krepiti ugled med zaposlenimi, poslovnimi partnerji in širšo družbo. Leta 2012 smo dobili priznanje Kakovost v vzgojno-izobraževalnih zavodih (QVIZ 2012), ki ga podeljuje Planet GTV oz. revija Poslovna asistenca vzgojno-izobraževalnim zavodom z družbeno odgovorno vizijo. BC Naklo pa ima od oktobra 2016 tudi certifikat Družbeno odgovorno podjetje, ki ga podeljuje podjetje Ekvilib. Zajema vse vidike poslovanja, in sicer poštene poslovne prakse, kakovostno organizacijsko upravljanje, ki ima organizacija vpeljano tako v strategijo kot v poslovne procese podjetja do odgovornosti zaposlenih, okolja in družbe. V namene doseganja certifikatov Biotehniški center Naklo objavlja Trajnostno poročilo, ki je izdelano po smernicah GRI (Global Reporting Inciative), katero podaja informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih učinkih in rezultatih delovanja Biotehniškega centra Naklo.

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti s predstavniki predavateljev in študentov ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije, načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini, spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov, na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.

Pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti v šolstvu uporabljamo metodi notranjih presoj in samoevalvacije, kjer so vključeni vsi udeleženci v izobraževalnem procesu, torej študenti, predavatelji, laboranti, vodstvo, delodajalci in socialni parterji. Samoevalvacija poteka na osnovi kroga »PDCA«, ki vključuje opredelitev ciljen skozi skrbno načrtovane aktivnosti, izdelavo načrta samoevalvacije, ocenjevanje oziroma. vrednotenje in analizo rezultatov ter oblikovanje ukrepov za izboljšanje.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji redni seji dne 13. 6. 2013 v postopku zunanje evalvacije po uradni dolžnosti sprejel mnenje, da Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo dosega z zakonom predpisane standarde, določene z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (št. 0141-6/2012/14). Mnenje je dostopno na spletni povezavi.

V četrtek 15. 2. 2018 pa je šolo drugič v času delovanja obiskala skupina strokovnjakov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Skupina strokovnjakov si je ogledala šolo in se pogovarjala s 60 deležniki šole: z naključnimi udeleženci izobraževanja, z vodstvom, podpornimi službami, knjižničarji, s službo za informatiko, kadrovsko službo, računovodstvom, s predavatelji, inštruktorji, študenti, diplomanti, delodajalci, s člani vseh organov višje šole, organizatorji prakse ter mentorji pri praktičnem izobraževanju. Skupina strokovnjakov je obiskala tudi podjetje JGZ Brdo, kjer opravljajo praktično izobraževanje študenti vseh treh višješolskih programov (Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo in Hortikultura).