Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mobilnost predavateljev in strokovnega osebja, program Erasmus+


ERASMUS+ (Nizozemska, 2019)
ERASMUS+ (Nizozemska, 2019)

Erasmus+ 

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Programi Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, kot so Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in drugi mednarodni programi, so se z letom 2013 iztekli. Predlagan je bil program imenovan Erasmus+, ki je nadomestil prej omenjene in se je pričel s 1. januarjem 2014. Program Erasmus+ je bil formalno sprejet novembra 2013 za programsko obdobje 2014 do 2020.

Upravičene države

Projekt mobilnosti za študente in predavatelje

Projekt mobilnosti za šolsko osebje
DODATNA FINANČNA SREDSTVA ZA MOBILNOST OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami koordinatorju projekta Erasmus+ na svoji matični instituciji, ta pa vlogo pregleda in jo najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti posreduje nacionalni agenciji.

Več o možnosti koriščenja dodatnih sredstev pa si lahko preberete v pozivu tukaj.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo v mednarodni pisarni (v referatu VSŠ) in na e-naslovu: jana.grasic-stareping@bc-naklopong.si.


ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020 (ECHE)

Biotehniški center Naklo je bil decembra 2013 uspešen na razpisu EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 20142020). Evropska komisija je tako Biotehniškemu centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo tudi v obdobju 2014–2020 preko programa ERASMUS+ sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja.

BC NAKLO ERASMUS POLICY STATEMENT, ECHE 2014-2020

 

ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2021-2027 (ECHE)

Biotehniški center Naklo je bil leta 2020 uspešen na razpisu EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo za obdobje 2021–2027 (ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 20212027). Evropska komisija je tako Biotehniškemu centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje 2021–2027 (237293-EPP-1-2021-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo tudi v obdobju 2021–2027 preko programa ERASMUS+ sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja.

 BC NAKLO ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE, ECHE 2021-2027 

BC NAKLO ERASMUS POLICY STATEMENT, ECHE 2021-2027 

 

PODATKI BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO:

Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027 (ECHE): 237293-EPP-1-2021-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda Biotehniškega centra Naklo: SI NAKLO01

Erasmus+ koordinator od 1. 1. 2021: dr. Franc Vidic, e-naslov: franc.vidic(at)bc-naklo.siKoristne povezave


DODATNA SREDSTVA KONZORCIJA VSŠ ZA MOBILNOST

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, ki deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ in čigar član smo. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju/-ici na šoli.