Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mobilnost študentov: program Erasmus+ prejšnja obdobja


Študij ali praktično izobraževanje lahko študenti opravljate tudi v tujini v sklopu programa Erasmus+ mobilnosti z namenom, da pridobite dragocene življenjske izkušnje, specifična znanja in spretnosti ter spoznate potrebe evropskega trga dela.

Potujte, raziskujte in napredujte.

Upravičene države do ERASMUS + sredstev

Projekt mobilnosti za študente in predavatelje


Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Programi Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, kot so Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in drugi mednarodni programi, so se z letom 2013 iztekli. Predlagan je bil program, imenovan Erasmus+, ki je nadomestil prej omenjene in se je začel s 1. januarjem 2014. Program Erasmus+ je bil formalno sprejet novembra 2013 za programsko obdobje 2014 do 2020.RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE ALI ŠTUDIJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

Razpis je odprt do porabe sredstevPRIJAVNICA na razpis ZA ERASMUS+ IZMENJAVO Z NAMENOM PRAKSE ALI ŠTUDIJA V TUJINI IN PRILOGE


Obveznosti študenta v skladu razpisom Višje strokovne šole Biotehniškega centra Naklo ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI PROGRAMA ERASMUS+


DODATNA FINANČNA SREDSTVA ZA MOBILNOST OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami koordinatorju projekta Erasmus+ na svoji matični instituciji, ta pa vlogo pregleda in jo najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti posreduje nacionalni agenciji.

Več o možnosti koriščenja dodatnih sredstev pa si lahko preberete v pozivu tukaj.

*69.a člen Zakona o visokem šolstvu: »Študenti s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.«DODATNA SREDSTVA S STRANI KONZORCIJA ZA MOBILNOST

BC NAKLO je član konzorcija za mobilnost, ki deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.


ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020 (ECHE)

Biotehniški center Naklo je bil decembra 2013 uspešen na razpisu EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 20142020). Evropska komisija je tako Biotehniškemu centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo tudi v obdobju 2014–2020 preko programa ERASMUS+ sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja.

BC NAKLO ERASMUS POLICY STATEMENT, ECHE 2014-2020 (klik)

 

PODATKI BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO:

Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 (ECHE): 237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda Biotehniškega centra Naklo: SI NAKLO01