Razpis za vpis


Razpis za vpis 2017/18

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje in za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove v študijskem letu 2016/2017 je dostopen na povezavi: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/vpis/17/Razpis_2017-18_30_1_2017_2.pdf