Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Conference Programme


ONLINE PROGRAMME OF THE 6TH VIVUS CONFERENCE  

Research Challenges and Developmental Opportunities

Friday, 20. 11. 2020

Short instructions to connect with conference in MS Teams.

After you click on URL, choose "continue in this browser" (before you need to turn off pop-up if appears). You can also open a conference in the Teams desktop application. In the last step, you click the "Join" button. Help for Teams: Learn more about Teams

If you have a problem to connect you can contact: Marko Valant, marko.valant@bc-naklo.si or Demir Deljanin demir.deljanin@bc-naklo.si 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting 
9.00–10.30 Jana Grašič Stare PLENARNI DEL / PLENARY SESSION
    dr. Franc Vidic, Principal of the Higher Vocational College, BC Naklo (Slovenia)
    dr. Jože Podgoršek, Minister of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
    g. Franci Bogovič, Member of the European Parliament (Slovenia)
    g. Hans Mikl, Chamber of Agriculture (Austria)
    ga. Maria Mader-Tschertou, Rural educational community (Austria)
    dr. Yeliz Yesil, Trakya University (Turkey): Analyzing activities for increasing women employment in rural areas in Turkey (Invited lecture) 

 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting  
10.45–12.45 Tadeja Primožič KMETIJSTVO (1) / AGRICULTURE (1)  
    Franc Vidic, Yeliz Yesil Entrepreneurial competencies in higher education - comparison between Turkey and Slovenia
    Marijan Pogačnik Priložnosti za spremembo v prehranski verigi zaradi pandemije covid-19/Opportunities for change in the food chain due to the covid-19
    Marija Kalan, Irena Adamič, Martin Butina, Matej Vidrih Nove prakse pri izboljšanju sestave ruše na trajnem travinju in ekonomičnosti pri prireji mleka in mesa na kmetiji/New measures in grass sward improvement on permanent grassland and economical aspect in milk and meet production on farm
    Metoda Senica, Rok Terčič, Vida Rezar Spremljanje prehrane in rasti prašičev na kmetiji/Monitoring the diet and growth of pigs on a farm
    Drago Papler Dejavniki turističnega povpraševanja in ponudbe v alpski turistični destinaciji/Factors of tourist demand and supply in an alpine tourist destination
    Tadeja Primožič Covid-19 – nevarnosti in priložnosti/Covid-19 –  threats and opportunities

 


 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting  
13.00–15.00 Tomaž Levstek KMETIJSTVO (2)  
    Milena Maček Jerala Povezanost demografskih spremenljivk in motivacijskih procesov pri študentih višje strokovne šole/Connection of demographic variables and the motivational processes at vocational college students
    Milena Maček Jerala Dodana vrednost ''MUKS-a'' za udeležence in institucije/Benefit of “MUKS” for participants and institutions
    Matija Ramšak Spanje kot pomemben del dobrega počutja slonov v živalskih vrtovih/Sleep as important element of elephant welfare in ZOOs
    Greta Černilogar Voda - vir življenja posoških planin/Water – the source of life in the Posočje pastures
    Greta Černilogar Trajnostne poslovne priložnosti v kmetijstvu/Sustainable business opportunities in agriculture
    Rajko Palatin Implementacija avtomatizacije modela rastlinjaka iz šole v realni rastlinjak/The implementation of the automatisation of a school model of greenhouse into the real world

 


 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting  
10.45–12.45 Milena Maček Jerala EKOLOGIJA IN VARSTVO NARAVE (1) / ECOLOGY AND NATURE PROTECTION (1)
    Vesna Kosmač Voda, vir življenja v geografiji/Water, the source of life in geography
    Petra Flajnik Eksperimentalno raziskovanje vpliva kationov raztopljenih soli na koncentracijo kisika v vodi/Experimental study of the effect of dissolved cations on the concentration of oxygen in water
    Tea Kavčič Primer učne ure na daljavo o hidrosferi na področju Slovenije/An example of a online lesson on the hydrosphere of Slovenia
    David Celar Učenje praktičnih veščin v okviru modula Vodenje v naravi v programu Naravovarstveni tehnik/Learning practical skills for the Subject of Nature Guiding in the programme for Environmentalists
    Maruša Korelc Glamping/Glamping

 


 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting  
10.45–12.45 Andrej Pogorelec EKOLOGIJA IN VARSTVO NARAVE (2) / ECOLOGY AND NATURE PROTECTION (2)
    Jevtić Petronije, Ljiljana Stošić Mihajlović, Grujić Dejan Technologies and economic evaluation of energy from renewable sources
    Ljiljana Stošić Mihajlović, Jevtić Petronije, Dragan Milanović Renewable energy development opportunity as small and medium enterprises in view of the economic, social and environmental sustainability
    Lidija Stamenković, dr. Jevtić Petronije, Sanja Mrazovac Kurilić Application of artificial rural networks to predict SOx emission
    Tomaž Levstek Carbon footprint of the Biotechnical Centre Naklo
    Violeta Georgieva/Drago Papler Raziskovalni izzivi in razvojne priložnosti na področju deficitarnih poklicev / Research challenges and development opportunities in the field of deficit professions

 


 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting  
13.00–15.00 Franc Vidic EKOLOGIJA IN VARSTVO NARAVE (3) / ECOLOGY AND NATURE PROTECTION (3)
    Štefan Žun Kazalniki vpliva na okolje, povezani s porabo hrane prebivalcev MO Kranj/Environmental impact indicators related to food consumption of Kranj residents
    Štefan Žun Učinkovita raba energije v javni stavbi/Energy efficiency in a public building
    Roman Rehberger Sodobna proizvodnja energije v službi varovanja narave/Modern production of energy in the service of nature protection
    Jure Brodarič, Franc Vidic Sanacija zemeljskega plazu v Javorniškem Rovtu/ Landslide redevelopment in Javorniški Rovt
    Andreja Čas Varčevanje s pitno vodo v gospodinjstvu na matematični način/Saving   household   drinking   water in a mathematic way

 


 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting  
13.00–15.00 Jana Grašič Stare EKOLOGIJA IN VARSTVO NARAVE (4) / ECOLOGY AND NATURE PROTECTION (4)
    Liliana Vižintin Ozelenitev izobraževanja v viziji vseživljenjskega učenja/Greening education in a vision of lifelong learning
    Liliana Vižintin Podnebne storitve: nove priložnosti na opolnomočenje mladih glede podnebnih sprememb/Climate services: new opportunities for climate change youth empowerment 
    Rock Finale, Saša A. Glažar, Jurij Selan Likovna umetnost in okoljsko ozaveščanje: izsledki raziskave/Fine arts and environmental awareness: research findings
    Rock Finale Spodbujanje okoljskega ozaveščanja z likovno umetnostjo: izsledki raziskave, pogled z druge strani/Enhancing environmental awareness through art: research findings, a view from the other side
    Urška Kleč Akcije Alpske šole spodbujajo razvoj alpske identitete pri mladih/Actions of the Alpine school develop an Alpine identity among youth

 


 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting  
13.00–15.00 Drago Papler EKOLOGIJA IN VARSTVO NARAVE (5) ECOLOGY AND NATURE PROTECTION (5)  
    Stefan Dabižljević, Sanja Ćorda, Drago Papler Economic analysis of district wood biomass heating systems
    Stefan Dabižljevič, Drago Papler Economic analysis in the field of alternative energy sources - Biomass
    Stefan Subotić, Drago Papler Possibility for biogas production on cow farms in Croatia
    Sanja Ćorda, Drago Papler Organization of project management in automotive indrustry in the field of research and development
    Irena Subotic, Drago Papler Benefits of investing in biogas production from olive waste in Italy

 


 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting  
10.45–12.45 Dragan Žnidarčič HORTIKULTURA IN FLORISTIKA / HORTICULTURE AND FLORISTICS
    Gordana Popsimonova, R. Agic, M. Davitkovska, G. Georgievski Perspective tomato landraces for fresh consumption in the Republic of North Macedonia
    Dragan Žnidarčič, Irena gril, Marijan Pogačnik, Andreja Šalamun Comparative study on effect of cultivation substrate on growth and yield components of string bean (Phaseolus vulgaris L.) and yardlong bean (Vigna unguiculata L.)
    Nataša Šink Kakovost ekološko gojenega korenja (Daucus carota L.)/The quality of organically grown carrots (Daucus carota L.)
    Nataša Kunstelj, Klara Čop Pridelava različnih sort krompirja (Solanum tuberosum) na Gorenjskem/Production of different potato varieties (Solanum tuberosum) in the Gorenjska region
    Helena Šneberger Mandelj Idejna zasnova ureditve območja Vrhniških bajerjev/Conceptual design of the area Vrhniški bajerji

 


 

Čas/Time Vodi/Chair Povezava/Link: Join Microsoft Teams Meeting  
13.00–15.00 Irena Gril  ŽIVILSTVO IN PREHRANA / FOOD PRODUCTION AND PROCESSING
    Dominik Letnar Učitelj s celiakijo v projektu mobilnosti z dijaki v programu Erasmus+/Teacher with celiac disease in a mobility project with students in the Erasmus+ programe
    Kristina Frlic Kakovost domače pitne vode/The quality of local drinking water
    Irena Gril Oskrba z lokalno hrano v osnovnih šolah in vrtcih na območju Mestne občine Kranj/Supply of local food in primary schools and kindergartens in the area of the Municipality of Kranj
    Maša Škrlep Analiza prehranskega statusa dializnega bolnika s poudarkom na fosfatih/Nutritional assessment of phosphate intake in dialysis patients
    Melita Ana Maček Mikrobiološka in kemijska analiza priložnostnih vzorcev vode v študijskem letu 2019/2020/Microbiological and chemical analysis of occasional samples of water in the academic year 2019/2020
    Polona Rajher Osveščanje o pomenu zdrave prehrane za kakovost življenja mladih ljudi/Raising awarness of young people on influence of eating healthy for better quality of life
    Polona Rajher Prehranjevalne navade mladih športnikov/Eating habits of student athletes