Sekcije konference/Conference sessions


1. sekcija: KMETIJSTVO

ekološko kmetijstvo, skrite možnosti podeželja, menedžment v kmetijstvu, trženje storitev in izdelkov, prednosti in slabosti uvajanja novih tehnologij v kmetijstvu, računalniško opismenjevanje na področju kmetijstva, urejanje podeželskega prostora, viri dohodka na kmetijah, izobraževanje za razvoj podeželja, agrarna ekonomija, trajnostni vidik kmetovanja, trajnostni razvoj podeželja, človeški kapital v kmetijstvu, razvojni potenciali, socialno podjetništvo, neposredna prodaja, partnersko kmetijstvo, čebelarstvo, biodinamika, permakultura, zdrava hrana - zdrav človek, zdravilne rastline, kompetence sodobnega kmetijskega podjetnika

1st session: AGRICULTURE

eco farming, hidden opportunities of rural areas, management in agriculture, marketing services and products, advantages and disadvantages of new technology implementations in agriculture, computer literacy development in agriculture, landscape architecture in rural areas, sources of farm's income, education for the countryside development, agricultural economy, sustainable development of rural areas, human capital in agriculture, potentials of development, social entrepreneurship, direct sales, partnerships in agriculture, apiculture, biodynamics, permaculture, healty food - healthy people, medicinal herbs, modern farmer's competencies

_______________________________________________________________

2. sekcija: NARAVOVARSTVO 

alternativni viri energije, odpadki, trženje storitev in izdelkov, invazivne rastline v domačem okolju, invazivne živalske vrste v domačem okolju, pomen naravovarstvene izobrazbe za družbo, dvig nivoja osveščenosti, energetska učinkovitost, okoljski učinki, zelena ekonomija in trajnostni razvoj, zavarovana območja, planinske poti, tehnološke rešitve, informacijsko - komunikacijske tehnologije, ohranjanje krajine z naravovarstvenega vidika, ekologija tal, naravovarstvo kot problem podeželja ali mesta, lokalno delovanje, je ekologija ideologija?, voda - vir življenja, uporaba znanja v okolju in naravi

2nd session: ENVIRONMENTALISM

alternative sources of energy, waste, marketing services and products, invasive plants in local environment, invasive animal species in local environment, environmental education significance for society, raising level of awarness, energy efficiency, environmental impacts, green economy and sustainable development, protected areas, mountain trails, technological solutions, ICT, preservation of the landscape from the perspective of environmentalism, soil ecology, environmentalism as a problem of rural or urban areas, acting on a local level, is ecology ideolog?, water - source of life, usage of knowledge in nature and environment

_______________________________________________________________

3. sekcija: HORTIKULTURA IN FLORISTIKA

hortikultura, floristika, urejanje krajine, sonaravno urejanje okolja, okrasne rastline, primerne za zasaditev krajine, podjetništvo, trženje storitev in izdelkov, urejanje zunanjega bivalnega okolja se odraža tudi v urejanju notranjega bivalnega okolja, razvoj turizma na podeželju, urbana hortikultura, arboristika, hortikultura in kultura bivanja, inovacije v pridelavi okrasnih rastlin, kakovost hortikulturnih rastlin, pomen strokovne hortikulture izobrazbe, hortikultura kot umetnost, uporabna hortikultura, urejeno okolje za zdrav življenjski slog

3rd session: HORTICULTURE AND FLORISTICS

horticulture, floristics, landscape architecture, co-natural landscape architecture, decorative plants appropriate for landscape planting, entrepreneuship, marketing services and products, arrangement of the outdoor living environment exerts influence on arrangement of the outdoor living environment exerts influence on arrangement of internal living environment, flowers and culture of the Slovenes, entrepreneurial opportunities for the young generation, arrangement of the living environment, development of tourism in rural areas, urban horticulture, arboristics, horticulture and dwelling culture, innovations in decorative plants production, quality of horticultural plants, significance of professional education in the field od horticulture, horticulture as art, applied horticulture, healthy life style in tidy environment

_______________________________________________________________

4. sekcija: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

inovativnost v predelavi, prehrana različnih socialnih skupin, trženje prehranskih proizvodov, trženje storitev in izdelkov, zdrava prehrana za zdrav življenjski slog, promocija zdravega življenje, domača blagovna znamka, pridelava in predelava - izziv za dopolnilne dejavnosti, varnost hrane in agroživilska veriga, prehrana in moderna družba, tehnologija, razvoj izdelka in marketing, trženjske poti in orodja za prodajo pridelkov in izdelkov, logistika, prehrana in šport, zaščita živil. 

4th session: FOOD PRODUCTION AND PROCESSING

innovativness in food processing, alimentation of various social classes, food products marketing, marketing services and products, healthy nutrition for healthy life style, healthy life style promotion, home brand, production and processing - a challenge for supplemental activities, safety in food production chain, nutrition and modern society, technologies, products development and marketing, marketing roads and sales tools for produce and products, nutrition and sports, logistics, protection of food

Več informacij / More information: vivus.clankiping@bc-naklopong.si