YOUrALPS
YOUrALPS - Educating Youth for the Alps: (re)connecting Youth and Mountain heritage for an inspiring future in the Alps

(YOUrALPS - Izobraževanje mladih za Alpe: (ponovno) povezovanje mladih in gorske dediščine za svetlo prihodnost v Alpah)

Med mladimi je zavedanje o vrednotah in možnostih, ki jih ponujata naravna in kulturna dediščina Alp, šibko. Boljša informiranost in zavedanje o alpski dediščini, ki odpira tudi veliko gospodarskih in socialnih priložnosti, sta postala nujna.

Projekt YOUrALPS se loteva vprašanja kako zbližati mlade in Alpe. Dvanajst projektnih partnerjev iz petih alpskih držav poskuša oblikovati shemo izobraževanja o gorah ter bolj celovito vključiti vrednote in znanje o gorah v prakso ter izobraževalni program. S pomočjo izmenjav, usposabljanj, delavnic in preizkusov v pilotnih območjih bo projektni partner razvil “model alpske šole”. Projekt bo ustvaril nove možnosti za mlade in povečal njihovo usposobljenost ter zavzetost na območju Alp z namenom ustvariti boljšo prihodnost.

Projekt YOUrALPS traja od novembra 2016 do oktobra 2019, sofinancira ga Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Alpine Space. (Skupni proračun: 2.001.017,40 €, subvencija ESRR: 1.615.864,77 ).

Glavni rezultati projekta:

·     Mednarodna kooperativna struktura, posvečena izobraževanju o gorah, ki bo zbližala šole in univerze s strokovnjaki neformalnega izobraževanja in mladimi. Mreža bo osnovana na participatorni spletni platformi in bazi podatkov, ki bo nudila vire, ponudbe za izobraževanje in kontakte s področja izobraževanja na alpski ravni.   

·          Primerjalno poročilo o inovativnih praksah in gorsko usmerjenih strategijah na področju izobraževanja. 

·     Model alpske šole. Projekt bo razvil skupni mednarodni metodološki pristop, zasnovan na listini, oznaki, skupnih pedagoških orodjih in sredstvih prilagojenih posamezni ravni izobraževanja. Odgovornim bodo pri izvajanju modela pomagale smernice.

Specifični cilji projekta:

·      Spodbujanje in krepitev učnih načrtov, ki vključujejo izobraževanje o gorah, na območju Alp  s pomočjo mreže formalnih in neformalnih nosilcev izobraževanja. Sodelujoči bodo delili znanje s pomočjo spletne platforme, posvečene izobraževanju o gorah.

·         Zagotavljanje priložnosti mladim, da pridobijo znanje in razumevanje o alpski naravni in kulturni dediščini. Učenci in študentje projektnih partnerjev bodo vključeni v razvoj modela, aktivno bodo sodelovali pri dogodkih in delavnicah v Alpah. Kot prvi bodo imeli priložnost preizkusiti izobraževalni model »Alpske šole«, ki se bo izvajal na pilotnih šolah.

·    Spodbujanje vključevanja izobraževanja o gorah v splošni učni načrt, krepitev mednarodne alpske kulturne identitete s pomočjo razvoja, preizkušanja in potrditve skupnega alpskega operativnega modela, »Modela alpske šole«.

Za več informacij: http://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/homeYOUrALPS- Educating Youth for the Alps: (re)connecting Youth and Mountain heritage for an inspiring future in the Alps

 YOUrALPS

Projekt YOUrALPS vključuje različne aktivnosti, ki so razdeljene po delovnih sklopih:

1. Upravljanje in komunikacija.

2. Oblikovanje alpske mreže z informacijami o izobraževanjih (formalnih in neformalnih) o gorskem svetu (mountain oriented education/MOE), ki povezuje vse države alpskega sveta. Pomembno orodje sodelovanj znotraj alpske mreže bo oblikovanje in posodabljanje  spletne strani.

3. Zbirka, analiza in priporočila dobrih praks izobraževanj o gorskem svetu ( MOE best parctices collection, analysis & recommendation)

4. Aktivnosti za oblikovanje modela alpske šole na pilotnih lokacijah (pilot sites activities for an Alpine School Model/ASM). Na pilotnih lokacijah (tandem šole in zavarovanega prostora ) se bodo izvajale inovativne aktivnosti povezane z   izobraževanjem o gorskem svetu. Evalvacije izvedenih izobraževanj bodo služile kot osnutek modela alpske šole (ASM).

Aktivnosti povezane s tem sklopom so:

-določitev pilotnih lokacij, aktivnosti in strokovnih sodelavcev,

-izvedba poletne šole za izobraževalce  s ciljem planiranja testnih aktivnosti za model alpske šole,

-implementacija in evalvacija osnutka modela alpske šole na pilotnih lokacijah.

Vodilni partner tega delovnega sklopa je Biotehniški center Naklo.


5. Razvoj in prenos modela alpske šole. 

Neposredne koristi modela Alpska šola bodo imel študentje, učitelji, mentorji, strokovnjaki…in vključeni politični odločevalci, katerim bo na razpolago prenosljiv model. Projekt YOUrALPS bo oblikoval nove priložnosti za mlade in povečal možnosti aktivnejšega vključevanja v alpski prostor. 


 

 

 

 


 ALPSKA POLETNA ŠOLA, 28. - 31 AVGUST, SLOVENIJA

 ALPINE SUMMER SCHOOL, 28 - 31 AUGUST, SLOVENIA