Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Poklicna matura


Udeleženci, ki se izobražujete v programih srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, šolanje zaključite s POKLICNO MATURO, ki je sestavljena iz:

  1. pisnega in ustnega izpita iz slovenščine
  2. pisnega in ustnega izpita iz temeljnega strokovnega predmeta (živilstvo in prehrana, hortikultura, kmetijstvo ali naravovarstvo)
  3. pisnega in ustnega izpita iz matematike ali tujega jezika
  4. izdelka oz. storitve z zagovorom.

Poklicno maturo lahko opravljate v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku. RAZPORED najdete tukaj, na tej povezavi: https://www.ric.si/poklicna-matura/koledar-poklicne-mature/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVA K POKLICNI MATURI:
Na spomladanski in zimski rok poklicne mature se je potrebno prijaviti najkasneje 60 dni pred začetkom, na jesenski izpitni rok pa najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku. Prijavnico izpolnite osebno v pisarni za izobraževanje odraslih ali pri tajnici poklicne mature ge. Urški Teran Ravnikar (04/277 21 38, urska.teran@bc-naklo.si).

ODJAVA OD POKLICNE MATURE:
Od poklicne mature se lahko pisno odjavite najkasneje 4 dni pred začetkom izpitnega roka (osebno v pisarni za izobraževanje odraslih ali pri tajnici poklicne mature ge. Urška Teran Ravnikar). V primeru pravočasne odjave se plačilo poklicne mature upošteva v naslednjem roku. Če se ne odjavite (pravočasno), se šteje kot da izpita niste opravljali, zapade pa vam tudi plačilo poklicne mature. 

MOŽNOST OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE V DVEH DELIH:
Udeleženci izobraževanja odraslih lahko poklicno maturo opravljate v dveh delih, v dveh zaporednih izpitnih rokih (npr. dva izpita v spomladanskem in dva v jesenskem roku). 

PRISTOP K POKLICNI MATURI:
K poklicni maturi lahko pristopite, če ste uspešno opravili vse obveznosti po izobraževalnem programu. 

OPRAVLJENA POKLICNA MATURA:
Kandidat je opravil poklicno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno. 
Ne glede na prvi odstavek, šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno 2, če je pri vsakem od preostalih predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3). 

POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN:
Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Končna ocena pri četrtem predmetu poklicne mature je trajna.
Če kandidat opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.

IZBOLJŠANJE OCEN:
Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni poklicni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih predmetov. 

PRIZNAVANJE IZPITOV:
Kandidatu, ki si je pridobil srednjo strokovno ali enakovredno izobrazbo, se pri pridobitvi novega naziva srednje strokovne izobrazbe prizna prvi in tretji predmet poklicne mature, ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal. Kandidatu se lahko prizna tudi drugi in četrti predmet poklicne mature, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70 %.

IZPITNI KATALOGI:
Na spodnji povezavi najdete kataloge znanj vseh splošnoizobraževalnih predmetov, vseh strokovnih modulov ter izpitne kataloge poklicne mature za vse programe (v izpitnih katalogih najdete tudi rešene primere izpitnih pol za poklicno maturo): 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/PIK/2021.htm 
http://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/

 

VEČ O POKLICNI MATURI:
Več o poklicni maturi si lahko preberete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: 
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

 

PRILAGODITVE POKLICNE MATURE zaradi delnega zaprtja šol, odpadlega pouka in izvedbe pouka na daljavo (epidemiološke razmere COVID 19):

Državni komisiji za splošno in poklicno maturo sta pripravili paket prilagoditev poklicne in splošne mature 2021. Prilagoditve najdete na tej spletni povezavi: https://www.ric.si/sporocila/2020121813594942/ 

 

NATANČEN RAZPORED POKLICNE MATURE najdete tukaj, na tej spletni povezavi: http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/srednja-poklicna-in-strokovna-sola/za-dijake/poklicna-matura/

 
POKLICNA MATURA 2022/2023

ZIMSKI ROK 223

14. 12. 2022

Zadnji dan za prijavo kandidatov k POM

9. 2. 2023

Zadnji dan za pisno odjavo kandidatov od POM

13. 2. 2023 – 15. 2. 2023

Obdobje pisnih izpitov

16. 2. 2023 – 25. 2. 2023

Obdobje ustnih izpitov in 4. predmet

13. 3. 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

SPOMLADANSKI ROK 231

28. 3. 2023

Zadnji dan za prijavo kandidatov k POM

23. 5. 2023

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od POM

27. 5. 2023 – 8. 6. 2023

Obdobje pisnih izpitov

12. 6. 2023 – 21. 6. 2023

Obdobje ustnih izpitov in 4. predmet

5. 7. 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

JESENSKI ROK 232

6. 7. 2023

Zadnji dan za prijavo kandidatov na POM

19. 8. 2023

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od POM

23. 8. 2023 – 30. 8. 2023

Obdobje pisnih izpitov

23. 8. 2023 – 1. 9. 2023

Obdobje ustnih izpitov in 4. predmet

8. 9. 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi
ROKOVNIK ZA IZDELAVO NALOG PRI IZDELKU oz. STORITVI Z ZAGOVOROM

TERMINI v okviru POKLICNE MATURE

(Za kandidate, ki bodo pristopali na spomladanski ali jesenski izpitni rok)

Do 5. 11. 2022

Sestanek z mentorjem in oddaja Vloge za odobritev teme in naslova izdelka oz. storitve (4. enota) v pisarno za izobraževanje odraslih

Do 3. 3. 2023

Izdelava projektne naloge (razgovor o zasnovi, konzultacije, predstavitev osnutka, dokončno oblikovanje)

Do 17. 3. 2023

Oddaja projektne naloge v končni obliki v ocenjevanje (2 vezana izvoda) v pisarni oddelka za izobraževanje odraslih

12. 6. 2023 – 21. 6. 2023

Zagovor projektnih nalog (po razporedu) – spomladanski izpitni rok

23. 8. 2023 – 1. 9. 2023

Zagovor projektnih nalog (po razporedu) – jesenski izpitni rok