Sofinanciranje


1. POVRAČILO ŠOLNIN - PRIDOBITE SI DO 2.500,00 EUR

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 23. 6. 2017, objavil JAVNI RAZPIS ZA POVRAČILO ŠOLNIN (Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:

a.

programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),

b.

programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),

c.

programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),

d.

programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),

e.

programi gimnazije in opravljanja splošne mature,

f.

maturitetni tečaj,

g.

poklicni tečaji (PT),

h.

mojstrski izpiti,

i.

delovodski in poslovodski izpiti.

DO SOFINANCIRANJA ŠOLNIN SO UPRAVIČENI POSAMEZNIKI:

a.

ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključene največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;

b.

ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);

c.

so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 3. 10. 2022:

-          za programe od a. do g. za šolska leta 2014/2015 do 2021/2022

-          za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 30. 9. 2022.

 

JAVNI RAZPIS, RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN PRIJAVNI OBRAZEC najdete na tej spletni povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

 

KAKO LAHKO KANDIDAT ODDA PRIJAVO?

a.

Naslov: JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska 22, 100 Ljubljana;

b.

Osebno v glavno pisarno Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije v času uradnih ur (ponedeljek, sreda ali petek od 9. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure;

c.

Z navadno poštno pošiljko (dan prejema = dan, ko sklad sprejme prijavo)

d.

S priporočeno poštno pošiljko (dan prejema = dan oddaje prijave)


Do kdaj lahko kandidat odda prijavo? Do porabe sredstev, oziroma do 3. 10. 2022.

__________________________________________________________________________________________________

DODATNE INFORMACIJE:

 

spletna stran: http://www.sklad-kadri.si

 

telefon: 01/434 15 53 (ga. Mihaela Žveglič)
            01/434 58 84 (ga. Teja Zidar)
e-pošta: dir@sklad-kadri.si